Mitä tilintarkastus sisältää: mitä tilintarkastuksessa tehdään ja miten toimet valitaan?

Tilintarkastuksen tavoitteena on antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta. Tässä artikkelissa avaamme tarkemmin tilintarkastuksen sisältöä, etenemistä ja tavoitteita.

Mitä tilintarkastus sisältää ja miten se etenee?

Osakeyhtiön tilintarkastus sisältää tilinpäätökseen, tilikauden kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen. Yksinkertaisimmin tiivistettynä tilintarkastaja tarkastaa kirjanpitäjän laatiman, allekirjoitetun tilinpäätöksen, jonka jälkeen hän laatii tilintarkastuskertomuksen ja tekee tilinpäätösmerkinnän. Tilintarkastus on säännelty ja suunnitelmallisesti etenevä prosessi, jonka vaiheita on kuvattu tarkemmin alla.

 

”Tilintarkastuksen tavoitteena on saada ns. kohtuullinen
varmuus siitä, että tilinpäätös ja sen pohjana oleva
kirjanpito eivät sisällä olennaisia virheitä.”

 

Tilintarkastuksen suunnittelu ja kohdentaminen

Tilintarkastus käynnistyy tilintarkastustoimeksiannolla. Toimeksiannon ehdot kirjataan toimeksiantokirjeeseen.

Tilintarkastaja suunnittelee tilintarkastuksen asiakas- ja tapauskohtaisesti tavoitteenaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätökseen ja kirjanpitoon ei sisälly olennaisia virheitä. Huolellisella suunnittelulla varmistetaan, että huomio kiinnitetään kohteisiin, joiden avulla olennaiset virheet ja puutteet voidaan havaita.

Miten tilintarkastaja tunnistaa ja arvioi riskejä?

Tutustuttuaan tarkastamaansa yhteisöön ja sen toimintaan tilintarkastaja arvioi, mihin tilinpäätöksen eriin voi liittyä suurimmat tahattomat tai tahalliset virheet. Eniten tilintarkastustoimenpiteitä kohdistetaan suurimman riskin eriin. Tilintarkastaja ei siis tarkasta koko kirjanpitoa, vaan kohdentaa tarkastusta analyysein ja otoksin.

Miten tilintarkastustoimet valitaan?

Tilintarkastustoimet perustuvat tilintarkastajan asiantuntemukseen ja harkintaan, siksi ne voivat vaihdella yritys-, toimiala- ja tapauskohtaisesti. Esimerkiksi sähköisen taloushallinnon tilintarkastuksessa voidaan käyttää sähköisiä metodeja ja vaikkapa rakennusalalla tilintarkastus keskittyy toimialalle tyypillisiin riskeihin.

Myös tilikauden tapahtumat vaikuttavat tilintarkastajan valintoihin. Joinakin vuosina sama tilintarkastaja voi kiinnittää enemmän huomiota tilinpäätökseen ja data-analyysiin ja toisina vuosina yritysverotukseen, yrityskauppoihin, prosesseihin, rahoitusongelmiin tai palkanlaskentaan. Jokainen tilintarkastus on siten erilainen – aivan kuten tilikaudetkin.

Miten tilintarkastus raportoidaan?

Tilintarkastaja raportoi havainnot ja johtopäätökset tilaajalle ja tilintarkastus päättyy tilintarkastuskertomukseen. Raportointimuodosta voidaan sopia yhdessä tilaajan kanssa toimeksiannon yhteydessä. 

Osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen hallitus allekirjoittaa tilintarkastetun tilinpäätöksen. Osakeyhtiössä allekirjoitus tarvitaan myös toimitusjohtajalta ja asunto-osakeyhtiössä isännöitsijältä, jos sellaiset on valittu. Avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä tilinpäätöksen allekirjoittavat vastuunalaiset yhtiömiehet. 

Tilintarkastuksen tavoitteet: miksi ja ketä varten tilintarkastus tehdään?

Tilintarkastuksen tavoitteena on saada ns. kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätös ja sen pohjana oleva kirjanpito eivät sisällä olennaisia virheitä.

Tilintarkastus tehdään ensisijaisesti tilaajaa varten. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja noudattaa tilaajan ohjeita, jos ne eivät ole ristiriidassa lain, yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen, yhdistyksen sääntöjen, kansainvälisten tilintarkastusstandardien, hyvän tilintarkastustavan tai ammattieettisten periaatteiden kanssa.

Tilintarkastuksesta säädetään tilintarkastuslaissa: se on pakollista kaikille paitsi pienimmille yhteisöille. Tilintarkastuksella voidaan ehkäistä väärinkäytöksiä ja harmaata taloutta, siten se palvelee koko yhteiskuntaa. Tilintarkastukseen sisältyvällä hallinnon tarkastuksella varmistetaan, että yritys on noudattanut sitä koskevia lakeja.

Tilintarkastus tarjoaa luotettavaa tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta tilanteesta myös sidosryhmille, kuten viranomaisille, tuomioistuimelle, rahoittajille, asiakkaille, kumppaneille, velkojille ja muille tahoille, jotka tarvitsevat tietoa yhteisön toiminnasta oman päätöksentekonsa tueksi.

Mitä hyötyä tilintarkastuksesta on?

Tilintarkastus antaa yrityksen johdolle mielenrauhan siitä, että tilikauden kirjanpito on hoidettu oikein. Tilintarkastus lisää myös sidosryhmien luottamusta tilinpäätökseen ja yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Esimerkiksi rahoituksen saaminen voi olla helpompaa, ja jopa edullisempaa, tilintarkastetun tilinpäätöksen avulla.

Tilintarkastettu yritys koetaan luotettavana kumppanina, sillä sen toiminnan ja talouden on varmentanut riippumaton asiantuntija. Myös alihankkijat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit saattavat tarkastella yrityksen taloudellista toimintaa ja luottokelpoisuutta.

Milloin tilintarkastus on pakollinen ja milloin sitä ei tarvita?

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastus on pakollinen kaikille kirjanpitovelvollisille lukuun ottamatta pienimpiä yhteisöjä, jotka on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta tietyin ehdoin. Tilintarkastusrajoihin voit tutustua tarkemmin artikkelissamme tilintarkastusvelvollisuudesta. Tilintarkastus tehdään vuosittain tilikauden päätteeksi tilinpäätöksen valmistuttua. Suuremmissa yhtiöissä tilintarkastustoimia tehdään pitkin tilikautta, mikä nopeuttaa ja helpottaa varsinaista tilintarkastusta.

Kuka kelpaa tilintarkastajaksi?

Tilintarkastajalla on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen auktorisointi ja HT-, KHT- tai JHT-pätevyys. Tilintarkastajan on myös oltava riippumaton tarkastamastaan yhteisöstä.

Suomessa toimivat tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt löydät PHR:n tilintarkastajarekisteristä.

Miten tilintarkastaja valitaan?

Yhteisöllenne sopivan tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön löytämiseksi kannattaa tutustua artikkeliimme tilintarkastajan ammattinimikkeistä. Tilintarkastajan on annettava suostumuksensa ennen virallista valintaa. Osakeyhtiö valitsee tilintarkastajan yhtiökokouksessa ja valinta tulee kirjata yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Tilintarkastajan valinta rekisteröidään myös kaupparekisteriin.

Pyydä tarjous tilintarkastuksesta