Erityistilintarkastus ja
erityinen tarkastus

Erityinen tarkastus, erityistilintarkastus ja erityistarkastus selvittävät väärinkäytösepäilyjä

Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, yhdistys tai muu yhteisö voi tilata erityistilintarkastuksen kartoittaakseen toimeksiantokohtaisia yksityiskohtia yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja johdon toiminnasta. Erityinen tarkastus laaditaan aluehallintoviraston määräämänä: osakas voi hakea erityistä tarkastusta AVI:sta epäillessään väärinkäytöksiä tai turvatakseen oman tiedonsaantimahdollisuutensa. Erityistarkastuksia taas tehdään konkurssi- ja saneerausmenettelyissä.

Mikä on erityistilintarkastus ja miten se eroaa vuosittaisesta tilintarkastuksesta?

Nimensä mukaisesti erityistilintarkastus on tilintarkastuksen spesifi muoto, jossa selvitetään yhteisön taloudellista toimintaa ja johdon toimintaa toimeksiantokohtaisesti.

Siinä missä lakisääteinen tilintarkastus kohdistuu tilinpäätökseen, kirjanpitoon ja johdon toimintaan kokonaisuutena, erityistilintarkastus pureutuu syvälle yksityiskohtiin. Lakisääteisessä tilintarkastuksessa keskeistä on olennaisuuden käsite: tilintarkastaja on velvollinen havaitsemaan tilinpäätöksen kannalta olennaisia virheitä. Käytännön syistä tilintarkastaja ei käy systemaattisesti läpi koko vuoden kirjanpitoa, vaan kohdentaa tarkastusta analyysein ja otoksin.

Erityistilintarkastus on lakisääteistä tilintarkastusta perusteellisempi tutkiessaan toimeksiantokohtaisia yksityiskohtia, joten se voi paljastaa seikkoja, jotka eivät ole tulleet esiin vuosittaisessa tilintarkastuksessa.

 


”Erityistilintarkastus on lakisääteistä tilintarkastusta perusteellisempi
tutkiessaan toimeksiantokohtaisia yksityiskohtia, joten se voi
paljastaa seikkoja, jotka eivät ole tulleet esiin vuosittaisessa tilintarkastuksessa.”


Mihin erityistilintarkastus keskittyy?

Erityistilintarkastus kohdistuu toimeksiannon mukaisiin, tarkasti rajattuihin kokonaisuuksiin tietyllä päättyneellä ajanjaksolla. Useimmiten erityistilintarkastuksen perusteena on väärinkäytösepäily tai tarve selvittää tarkemmin kirjanpidon yksityiskohtia, varojen jakamista tai vastuiden määrittelyä. Tarkastus dokumentoidaan toimeksiantajan vaatimusten mukaisesti esimerkiksi esitutkintaa tai oikeusprosessia silmällä pitäen.

Yhteisö voi tilata erityistilintarkastuksen vapaaehtoisesti

Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö tai yhdistys voi tilata ulkopuolisen asiantuntijan tekemän erityistilintarkastuksen saadakseen tarkkaa ja objektiivista lisätietoa päätöksentekonsa tueksi. Käytännössä tällöinkin perusteena on useimmiten joko johdon tai työntekijän väärinkäytösepäily.

Hankkeiden erityistilintarkastus

Teemme väärinkäytöstarkastuksia ja erityistilintarkastuksia myös hankkeille ja projekteille joko hankkeen tai rahoittajien toimeksiannosta. Annamme tarkastuksista tarvitut tilintarkastajan raportit ja todistukset.

Millä perustein AVI voi määrätä erityisen tarkastuksen?

Aluehallintovirasto määrää erityisen tarkastuksen vain painavin syin: yleensä kyseessä on yhteisön varojen väärinkäytös tai jonkin osapuolen saama taloudellinen hyöty muiden kustannuksella.

Erityistä tarkastusta voi hakea osakkeenomistaja ja osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen jäsen tietyin ehdoin, joihin voit tutustua tarkemmin AVI:n sivuilla. 

AVI:n määräämän erityisen tarkastuksen maksaa lähtökohtaisesti tarkastuksen kohteena oleva yhtiö.

Osakeyhtiön erityinen tarkastus

Erityinen tarkastus on osakeyhtiölaissa säädetty vähemmistöosakkaan suojakeino. Erityisellä tarkastuksella turvataan tiedonsaantimahdollisuus niille, joille yhtiön johto ei tarjoa tietoa taloudellisesta toiminnastaan ja päätöksenteostaan. AVI:lta haetun erityisen tarkastuksen perusteena pitää olla väärinkäytösepäily sekä ehdotuksen käsittely ja kannatus yhtiökokouksessa.

Mikä on erityistarkastus?

Erityistarkastuksella selvitetään velallisen konkurssia tai saneerausta edeltävää toimintaa sekä mahdollisia väärinkäytöksiä tai rikoksia. Siksi erityistarkastus tehdään käytännössä useimmiten osana laajempaa konkurssi- tai saneerausmenettelyä.

Erityistarkastus turvaa velkojien etua. Konkurssilain mukaan velkojat voivat päättää konkurssipesän erityistarkastuksesta, jos kirjanpito, väärinkäytösepäilykset tai muut tekijät antavat siihen aihetta. Tarkastuskertomuksen perusteella pesänhoitajat ja velkojat pystyvät arvioimaan mm. takaisinsaantiperusteita ja osakeyhtiölain varojenjakosäännösten noudattamista.

Erityistarkastuksesta säädetään konkurssilaissa. Erityistarkastus eroaa siten vapaaehtoisesti tilatusta erityistilintarkastuksesta ja AVI:n määräämästä erityisestä tarkastuksesta.

Kuka voi toimia erityisenä tarkastajana?

Lain mukaan erityiseltä tarkastajalta vaaditaan tehtäviinsä nähden riittävä taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus. Käytännössä erityisen tarkastuksen tai erityistarkastuksen tekijäksi valitaan ulkopuolinen, auktorisoitu tilintarkastaja, sillä toimeksianto sisältää lakisääteiseen tilintarkastukseen verrattavia toimia. Esimerkiksi konkurssiasiain neuvottelukunta suosittelee HT- tai KHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön käyttämistä.

Pyydä tarjous erityistilintarkastuksesta