Elinkaaren tietosuojaseloste

Elinkaari noudattaa Euroopan unionin tietosuoja-asetusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta).

Tietosuoja-asetus koskee henkilötietojen käsittelyä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tyypillisiä henkilötietoja ovat henkilötunnus, nimi ja osoite, mutta myös kuvat ja evästeet (cookiet) luetaan henkilötietoihin, jos ne ovat yhdistettävissä tiettyihin luonnollisiin henkilöihin.

Elinkaaren henkilötietojen käsittelyyn ei ole todettu kohdistuvan erityistä riskiä, joten tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia ei ole ollut tarpeen tehdä.

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi tietojen keräämistä, muokkaamista, jäsentämistä tai poistamista. Se kattaa henkilötietojen kaikentyyppisen käyttämisen, ja käsitteen tulkinta on laaja.

Elinkaari käsittelee asiakashallintaansa ja palveluntarjoajiinsa liittyviä henkilötietoja sekä omia työntekijöitään koskevia henkilötietoja. Lisäksi yhtiöt käsittelevät toimeksiantojensa suorittamisen yhteydessä esimerkiksi asiakkaidensa työntekijöitä ja sopimuskumppaneita koskevia henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään toimeksiannoissa vaihtelevassa laajuudessa toimeksiannon luonteen mukaan, ja joissakin toimeksiannoissa ei mahdollisesti käsitellä lainkaan henkilötietoja. Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien kautta käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain niiden henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan näiden tietojen käsittely kuuluu (ks. tarkempi erittely tilintarkastajan roolista alla).

Tilintarkastajan rooli

Asiakkaiden ja toimeksiantojen hyväksymistä ja käsittelyä koskevat tiedot sekä asiakasrekisteri (TTL 4:9 §): Tilintarkastajat ovat rekisterinpitäjiä käsitellessään henkilötietoja asiakkaiden ja toimeksiantojen hyväksymistä ja käsittelyä varten tai käsitellesssään asiakasrekisteriä, sillä tällainen käsittely tapahtuu tilintarkastajan omia asiakashallintaan liittyviä tarkoituksia varten. Tilintarkastus: Tilintarkastajat ovat tilintarkastustoimeksiannoissa rekisterinpitäjiä toimeksiannon suorittamisen yhteydessä hankkimiensa henkilötietojen osalta. Tämä johtuu tilintarkastajan itsenäisestä roolista ja siitä, että tilintarkastaja suorittaa toimeksiannon voimassa olevien lakien ja hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tällöin tilintarkastaja päättää, mitä henkilötietoja tilintarkastustoimeksiannossa käsitellään ja kuinka käsittely tapahtuu. Muut lakiin tai asetukseen perustuvat tarkastustoimeksiannot kuin tilintarkastus: Nämä toimeksiannot ovat varsin samanlaisia kuin tilintarkastustoimeksiannot ja tilintarkastajilla on usein itsenäinen rooli päätettäessä, mitä toimenpiteitä tehdään ja mitä henkilötietoja on tarpeellista käsitellä. Tällaisissa toimeksiannoissa henkilötietoja käsittelevät tilintarkastajat ovat yleensä rekisterinpitäjiä toimeksiannon yhteydessä hankkimiensa henkilötietojen osalta. Tilintarkastajan muut palvelut, joissa tilintarkastaja käsittelee henkilötietoja: Toimeksiannon sisältäessä itsenäistä harkintavaltaa henkilötietojen käsittelystä tilintarkastaja on pääsääntöisesti rekisterinpitäjä (ks. edellä rekisterinpitäjää koskeva kohta). Jos tilintarkastaja saa yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mitä toimenpiteitä suoritetaan sekä mitä ja miten henkilötietoja käsitellään, eikä tilintarkastajalla ole tarvetta hankkia tietoja itsenäisesti (mukaan lukien henkilötiedot), tilintarkastaja voi olla henkilötietojen käsittelijä.

Markkinointi ja tiedotus

Yritysten ja henkilöiden yhteystietoja voidaan käyttää yhtiön markkinointiin ja tiedottamiseen. Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat henkilöiden nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet sekä rooli tai titteli yrityksessä tai yhteisössä. Henkilötietoja kerätään julkisista lähteistä, pääosin asiakkaiden nettisivustoilta, sekä asiakkaiden itsensä antamien tietojen perusteella.

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi markkinointiin tai tiedottamiseen. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietoja muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun tai yhtiöösi. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Poisto-oikeus

Mikäli et halua saada kauttamme postia, sinulla on oikeus pyytää poistoa markkinointi- ja tiedotusrekisteristämme. Pyydämme poistoilmoitukset osoitteella [email protected].

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 6.2.2023, viimeisin muutos 6.2.2023.

 

Kysy lisää tai pyydä tarjous