Osakassopimus

Osakassopimus ja muut osakeyhtiön sopimukset

Osakeyhtiön tärkeiden sopimusten, kuten osakassopimuksen, avulla voi varautua ennalta yllättäviinkin muutostilanteisiin. Elinkaari on riippumaton yhtiöoikeudellinen neuvonantaja, jolta saat apua kaikissa yrityksen sopimusasioissa. Sopimusten laatimisen ja kommentoimisen lisäksi voimme avustaa sopimusneuvotteluissa ja ongelmatilanteissa.

Yhtiöjärjestyksen laajentaminen kannattaa

Yhtiöjärjestys on osakeyhtiön pakollinen asiakirja, jonka vähimmäissisältö on säädetty osakeyhtiö- ja asunto-osakeyhtiölaissa. Koska yhtiöjärjestys rekisteröidään kaupparekisteriin, se on julkinen.

Suosittelemme laatimaan vähimmäisvaatimuksia laajemman yhtiöjärjestyksen, mutta sen rinnalle tarvitaan käytännön syistä myös osakassopimus ja tilanteesta riippuen muita sopimuksia. Yhtiöjärjestyksen pakollisia määräyksiä ovat vain yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Vapaaehtoisilla määräyksillä voidaan täydentää osakeyhtiölakia tai poiketa sen tahdonvaltaisista säännöksistä.

 

”Hyvä osakassopimus kattaa erilaiset
muutos- ja riitatilanteet, joihin yhtiöjärjestys ja
osakeyhtiölaki eivät ota kantaa.”

 

Osakassopimus täydentää yhtiöjärjestystä

Osakassopimuksella voidaan täydentää yhtiöjärjestystä ja osakeyhtiölainsäädäntöä yhtiön parhaaksi katsomin tavoin. Osakassopimus ei ole lakisääteinen asiakirja kuten yhtiöjärjestys, siksi osakkeenomistajat voivat päättää vapaasti sopimuksen sisällöstä. Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, eikä se ole julkinen. Siksi luottamukselliset asiat kannattaa käsitellä yhtiöjärjestyksen sijaan osakassopimuksessa.

Osakassopimus turvaa yhtiön toimintaa

Osakassopimuksella säädetään osakkaiden keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä toiminnasta erikseen määritellyissä tilanteissa. Osakassopimuksella voidaan turvata yrittäjävetoisen yhtiön toiminnan jatkuminen riita- tai muutostilanteissa. 

Suosittelemme, että osakassopimuksessa käydään läpi erilaiset muutos- ja riitatilanteet, joita yhtiöjärjestys ja osakeyhtiölaki eivät kata. Sen lisäksi osakassopimuksessa voidaan sopia mm. hallinnon periaatteista, rahoituksesta ja voiton jaosta. Yrittäjävetoisen yhtiön osakassopimuksessa on tärkeää sopia työntekovelvoitteesta, osakeomistuksesta luopumisen periaatteista ja lunastuskäytännöstä sekä osakaspohjan laajentamisesta.

Osakassopimuksella voidaan joko parantaa tai heikentää osakeyhtiölaissa määriteltyjä osakkeenomistajan oikeuksia sekä sopia lakisääteisiä velvollisuuksia laajemmista vastuista. Osakassopimukseen kannattaa sisällyttää riittävän suuri sopimussakko ennaltaehkäisemään rikkomuksia.

Osakassopimusta tarvitaan myös yrityskaupoissa

Kattavalla osakassopimuksella on tärkeä rooli myös yrityskauppatilanteissa. Jos myyjä jää osakkaaksi kohde- tai ostajayritykseen, osakassopimuksen sisältö voi olla kauppakirjaakin kriittisempi.

Optiosopimus ja kannustinjärjestelmät

Voimme auttaa suunnittelemaan erilaisia kannustin- ja sitoutusjärjestelmiä sekä laatia optiosopimuksia. Yhä useampi kasvuyritys pyrkii sitouttamaan avainhenkilöitään työsuhdeoptioiden avulla. Työsuhdeoptio mahdollistaa, että henkilöstö voi merkitä yhtiön osakkeita käypää hintaa edullisemmin. Kuten mikä tahansa kannustinjärjestelmä, optio-ohjelma ehtoineen kannattaa suunnitella huolella.

Muut osakeyhtiön sopimukset

Tarvittaessa laadimme tarpeisiinne soveltuvan toimitusjohtajasopimuksen ja muut johtajasopimukset sekä kilpailukielto- ja salassapitosopimukset.

 

Pyydä tarjous osakeyhtiön sopimuksista​